تحقیق درباره خلاصه تعریف برنامه سازی سیستم و زبان ها

تحقیق درباره خلاصه تعریف برنامه سازی سیستم و زبان ها

تحقیق درباره خلاصه تعریف برنامه سازی سیستم و زبان ها

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:3

بخشی از صفحات:

مقدمه:

برنامه نویسان رایانه دستورالعملهایی با جزئیات کامل نوشته و آزمایش و پشتیبانی میکنند.به این دستورالعملهایی رایانه برای کارکردن بایدازآنهاپیروی کند برنامه گفته میشود.کاردیگرآنهاطراحی و آزمایش کردن ساختارهایی منطقی برای حل کردن مسائل توسط رایانه میباشد.بسیاری ازنوآوریهادرزمینه ی برنامه نویسی مانندفن آوریهای پیشرفته محاسبه وزبانهاوابزارهای پیچیده برنامه نویسی به برنامه نویسان نقشی جدیددادهوبسیاری از کارهای برنامه نویسی دنیای امروز را بوجود آورده اند.عنوان وتوصیف کارآنهابسته به نوع سازمانی که در آن کار میکنند متفاوت میباشد.بنابراین برنامه نویس رایانه به کسی اطلاق میشود که کاراصلی وی برنامه نویسی است،اگرچه تفاوتهادرمسؤولیتهاوسوابق تحصیلی بسیار گسترده است.

این برنامه نویسان هستند که به رایانه هامیگویندکه چه باید بکنند.به عنوان مثال از کجا اطلاعات لازم را بگیرند چگونه فرآیندیبرروی این اطلاعات انجام  دهند پارچه تجهیزاتی استفاده کنند.برنامه ها برحسب نوع اطلاعاتی که بایداستفاده یاتولیدکنندمتفاوت میباشند.مثلابرنامه هائی که برای به روز درآوردن اطلاعات مالی به کار میروند از آنهایی که برای شبیه سازی شرایط پرواز دریک شبیه ساز رایانه ای برای تعلیم دادن به خلبانان به کار میروند کاملا متفاوت میباشند.اگرچه برنامه های ساده را میتوان درمدت چند ساعت نوشت،برنامه هائی که از فرمولهای پیچیده ریاضی استفاده میکنندویاداده های خود را از سیستمهای مختلف دریافت میکنند ممکن است به یک سال کارنیاز داشته باشند.دربیشترموارد،چندین برنامه نویس در قالب یک تیم زیرنظریک سرپرست برنامه نویسی کارمیکنند.برنامه نویسان اغلب به دو دسته ی اصلی تقسیم میشوند.برنامه نویسان برنامه های اجرائی و برنامه نویسان سیستم.برنامه نویسان برنامه های اجرائی برنامه هایی برای اجرای یک کارخاص،مثلاصورت برداری ازکالاهادریک شرکت،مینویسند.آنها ممکن است بازنگری یک نرم افزار رتبه عهده بگیرند.برنامه نویسان سیستم برنامه هائی برای کنترل نرم افزاری سیستمهای رایانه ای مینویسندکه دراین زمینه میتوان از سیستمهای عامل سیستمهای شبکه و سیستمهای بانک داده ها نام برد.گروه اخیر،درمجموعه دستورالعملهائی که نحوه ی عملکرد شبکه ایستگاه کاری و پردازنده مرکزی سیستم را برای اجرای دستورات وارده ونحوه دسترسی به تجهیزات جانبی مانندپایانه ها،چاپگرهاودیسک خوانهاراتعیین میکنند تغییرات لازم را میدهند.به دلیل داشتن دانش گسترده از تمامی سیستم رایانه برنامه نویسان سیستم به برنامه نویسان برنامه های اجرائی دریافتن ریشه مشکلاتی که در برنامه های آنهاپیش میآیدکمک میکنند.


خرید آنلاین